ЦППКОП и „Журналисти срещу корупцията“ ще си сътрудничат по проект „Медиен регистър на корупционната среда в България“

Share2015-04-06-4ef930ffc83c43b3a7bfdaf82b0d24b54ef8fd6c072a8524b099f83d03f1bfd8-Picture_1 (3)

ЦППКОП и Клуб „Журналисти срещу корупцията“ ще си сътрудничат по проект „Медиен регистър на корупционната среда в България“, който стартира в Центъра през август 2014 г. Партньорите ще обменят информация относно медийно отразяване на корупционни практики, както и ще търсят възможности за достъп на журналистите до базата данни.

Основна цел на проекта е да се изгради и поддържа собствена информационна база на ЦППКОП, която да се използва за целите на анализите и докладите по различни проекти.

„Медийният регистър подпомага аналитичната дейност, която се извършва от специализираната администрация на ЦППКОП. Той е особено полезен при избора на предложения за теми, които могат да бъдат реализирани от Центъра“, посочи и.д. директорът Елеонора Николова.

Регистърът успешно е използван при изготвянето на следните доклади на ЦППКОП: „Анализ на причините и условия, създаващи предпоставки за прояви на корупция при изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”; „Анализ на лекарствената политика в Република България, с цел изготвянето на предложения, противодействащи на корупционни практики“ и Открита процедура за избор на проекти/обществени поръчки за анализ по проект на Центъра – „Проверка на законосъобразността, причините и условията за злоупотреби при разходване на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Експерти от ЦППКОП представиха предимствата на мониторинга, както и възможностите на избрания софтуерен продукт. Ежедневно се наблюдават и описват публикации в периодични печатни издания, публично достъпни електронни информационни агенции и портали, както и интернет страници на радио и телевизионни канали. Включени са и материали на неправителствени организации с дейност в областта на противодействие на корупцията.

Председателят на УС на Клуб „Журналисти срещу корупциятя“ Ренета Николова акцентира върху съвместните усилия на партньорите при борбата с корупционните практики в сферата на обществените поръчки. Според Елеонора Николова „ако се реши проблемът с обществените поръчки, ще се решат и в голяма степен въпросите с корупцията в България“.

Журналистът от БНТ Явор посочи, че държавни предприятия в енергетиката сключват без конкурс договори за обществени поръчки, но тези практики остават извън медийния интерес. Причината е, че тези фирми имат подписани договори за медийно облслужване.

Явор Симов посочи още, че „Журналисти срещу корупцията“ разчита основно  на финансиране по европейски и други програми и,че   Клубът е особено предпазлив да не стане зависим от финансови кръгове.