Новите членове на БЕХ назначени отново нелигитимно

ЯВОР СИМОВ

Георги Петков Христозов е избран за Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД с Протокол № 26 от 21.12.2007г. от заседанието на Съвет на директорите и Протокол № РД – 18 – 99 от 21.12.2007г. на Министър на икономиката и енергетиката. Вписването във фирмения регистър към Окръжен съд гр. Стара Загора е станало с Решение № 4545 от 27.12.2007г. на същия съд. От тогава до сега (20.06.2013г.) Георги Христозов е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Към 20.06.2013г. няма подадено заявление в Търговския регистър за промяна в обстоятелствата.
На 29.09.2012г. в Търговския регистър е вписана регистрацията на търговско дружество „ТЕЦ Марица изток 2 (9 и 10)” ЕАД, чийто едноличен собственик е „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Със същото заявление е вписан като член на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2 (9 и 10)” ЕАД Георги Петков Христозов.
На 18.06.2013г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е подадено заявление за вписването на Георги Петков Христозов като член на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг” ЕАД и Председател на Съвета на директорите на същото дружество.
„Български енергиен холдинг” ЕАД е търговско дружество с 100 % държавно участие в капитала, като правата на Държавата се упражняват от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Едноличен собственик на капитала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е „Български енергиен холдинг” ЕАД. Следователно „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД също е търговско дружество с държавно участие в капитала, макар и не пряко, а косвено такова. „ТЕЦ Марица изток 2 (9 и 10)” ЕАД също така се явява търговско дружество с косвено държавно участие в капитала, доколкото е 100 % собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.
Предвид изложеното, Георги Петков Христозов се явява член на Съвета на директорите на три различни търговски дружества с държавно участие в капитала. По този начин са нарушени разпоредбите на чл.23, ал.4 от Устава на „Български енергиен холдинг” ЕАД и чл.22, ал.1, т.6 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие. Според тези разпоредби не може да бъде член на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг” ЕАД лице, което е член на изпълнителен или контролен орган на друго търговско дружество с държавно участие в капитала. Освен всичко това, лицето Георги Петков Христозов дори е декларирал с декларация от 18.06.2013г. обстоятелството, че не е член на изпълнителен или контролен орган на друго търговско дружество с държавно участие в капитала. Тази декларация е качена на сайта на Търговския регистър по партидата на „Български енергиен холдинг” ЕАД. Това е очевидно умишлено невярно деклариране на описаните в декларацията обстоятелства и е факт, който не отговаря на обективната действителност.
Горното в пълна степен се отнася и за Илко Димитров Желязков, който също е член на Съвета на директорите на трите търговски дружества с държавно участие в капитала.