За да замаже гаф с липсващи страници от оферта, КЗК обяви електронните търгове по ЗОП за ненужни

Иван Рачев

Всеки компютърно грамотен човек знае какво означава „Уикипедия”: виртуална енциклопедия, която непрекъснато се дописва на доброволни начала. Какво означава това? Примерно – чувал съм, че Чезаре Ломброзо е италиански психиатър, който е роден през 1836 и е починал през 1909 г. Отварям специален раздел в „Уикипедия” и записвам там онова, което знам. Оттук нататък всеки, който знае нещо повече за Чезаре Ламброзо, може да влезе в тази секция и да допише биографията на италианеца. Срокове няма, ограничения също. Единственото условие е авторите да публикуват достоверни данни – доколкото съвестта им позволява естествено.

Резултатът е смайващ. В италианския вариант на „Уикипедия” биографията на Чезаре Ломброзо е 15-20 машинописни страници: детство, семейна среда, образование, професионална кариера, научни достижения. В английския й вариант биографията на италианеца е по-скромна – някъде към 4-5 машинописни страници заедно с библиографията. А на български – историята е направо мършава. Седем-осем изречения, 5-6 дати, 3-4 понятия и… толкоз. И нито дума, че преди повече от век въпросният господин впряга в услуга на криминалистиката и криминологията както биометричните данни (овал на черепа, скули и т.н.), така и белезите, причисляващи даден индивид към „съсловието” на престъп­ниците: татуировки, жестове, мимики, походка и т.н.

Малко странно изглежда връзката между италианския учен и бъдещата ВиК мрежа на врачанското с. Кунино, но няма как – животът е такъв, какъвто е. Или какъвто ни го направи Негово величество Чиновникът!

Според „Уикипедия” община Роман се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на област Враца. Общината има 13 населени места, в които живеят общо 6223 души (към 1 февруари 2011 г.). И… туйто. Освен имената на 13-те села, попадащи под опеката на независимия кмет Красимир Петров, надморската височина и площта на въпросната административно-териториална единица друго за община Роман във виртуалната енциклопедия не пише. Което означава две неща: или никой не иска да се похвали с демократичните достижения на родното си място, или – колкото и да иска – просто няма с какво да се похвали.

Виж, с едно от най-малките романски села – Кунино, историята е катастрофално различна. Защото по своя обем данните за населеното място мерят ръст с… италианската биография на Чезаре Ломброзо. С всичките му „съответни” раздели: географско положение, история, религии, обществени институции, културни и природни забележителности, образование, редовни събития, личности и т.н.

Естествено, че звучи странно. Още повече че с. Кунино към 15 декември 2010 г. (по данни на ГРАО) е с население от 603-има души. Горе-долу колкото обитателите на един средностатистически 8-етажен панелен блок с 8 входа и по 3 апартамента на етаж.

И изведнъж… бууум, с. Кунино влиза в дневния ред на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд. А както е тръгнало – най-вероятно да влезе в полезрението и на държавното обвинение. С всички произтичащи от това последствия.

 

Поводът е банален. На 14 август 2012 г. община Роман обявява обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР по Дейност 1 „Главен клон 1 – водопроводи с. Кунино”, Дейност 2 „Главен клон 2 – водопроводи с. Кунино”, Дейност 3 „Второстепенни клонове – с. Кунино”.”

Разгърнатото кратко описание на поръчката (според обявлението) гласи:

„… Дейност № 1:

„Реконструкция на уличната водопроводна мрежа с. Кунино: „Главен клон 1”: разваляне асфалтова настилка – механизирано, изкопи с багер, обрат­но засипване, подложка от пясък, транспортни и складови дейности, комбинирана шахта за редуциране налягането, доставка и монтаж ПЕВП тръби, дезинфекция водопроводи, временни укрепителни мероприятия за подземни проводи и съоръжения по трасето и др.

Дейност № 2:

„Реконструкция на уличната водопроводна мрежа с. Кунино: „Главен клон 2” – разваляне асфалтова настилка – механизирано, изкопи с багер, обратно засипване, подложка от пясък, транспортни и складови дейности, комбинирана шахта за редуциране налягането, доставка и монтаж ПЕВП тръби, дезинфекция водопроводи, временни укрепителни мероприятия за подземни проводи и съоръжения по трасето и др.

Дейност 3:

„Реконструкция на уличната водопроводна мрежа с. Кунино – Второстепенни клонове” – Разваляне асфалтова настилка – механизирано, изкопи с багер, обратно засипване, подложка от пясък, транспортни и складови дейности, комбинирана шахта за редуциране налягането, доставка и монтаж ПЕВП тръби, дезинфекция водопроводи, временни укрепителни мероприятия за подземни проводи и съоръжения по трасето и др. Монтаж на сградни отклонения…”

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”, като за разлика от други подобни поръчки възложителят е свил показателите в рамките на ЗОП: предлагана цена – 60 точки, срок за изпълнение – 20 точки, гаранционен срок – 20 точки.

Толкоз с нормалността на тази поръчка. Оттук нататък започва съобразяването с… парите.

Прогнозната стойност на начинанието е 2,146 млн. лв. Максималният срок за изпълнение е 18 месеца, а минималният – 15 месеца. А изискванията към кандидат-изпълнителите… толкова страховити, сякаш ще строят тунела за Големия адронен колайдер в Церн (дължина на окръжността 27 километра, дълбочина – от 50 до 175 метра):

– гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка в размер на 21 495 лв.;

– гаранция за добро изпълнение – 2% от стойността на договора (без ДДС);

– общ оборот през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) – не по-малко от 3 млн. лв. без ДДС;

– оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) – не по-малко от 2 млн. лв. без ДДС. Като за сходни на поръчката се приемат дейности, изпълнени по договори за строежи на обекти от същия вид и категория;

– положителен годишен финансов резултат за всяка от последните три години (2009, 2010 и 2011 г.);

– банкова референция за изряден клиент, издадена до един месец преди крайния срок за подаване на оферти;

– валидна застраховка „Професионална отговорност” – по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна), с лимит на отговорност, съответстващ на строежи втора категория.

– сертификат за въведена интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват на сертификация строителство, реконструкция, ремонтни работи;

– сертификат ISO 14001:2004 – система за управление на околна среда в строителството, по-нов или еквивалентен с обхват на сертификация строителство, реконструкции, ремонтни работи;

– сертификат BS OHSAS 18001:2007 – система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в строителството, по-нов или еквивалентен с обхват на сертификация строителство, реконструкции, ремонтни работи…

Останалите 50-60 изисквания към кандидат-изпълнителите просто ги прескачаме, защото няма никакъв смисъл отново да предъвкваме поговорката, според която българският възложител е адски евтин на брашното и ужасно скъп на триците. Ще добавим само още две финални подробности от пейзажа. Парите за поръчката са осигурени по „Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 06/321/01033 от 21 септември 2011 г., финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”. А отварянето на офертите е насрочено за 28 септември 2012 г.

Три месеца по-късно обитателите на с. Кунино вече са на път да се сбогуват с мисълта, че от чешмите им ще шурне европейска вода. Причината е „стандартна” – тотален отпор на решението, с което кметът на община Роман обявява строителната фирма „Капитол груп” ЕООД за изпълнител на поръчката.

Знаменателното събитие се случва на 20 ноември 2012 г., а последиците от него се стоварват върху главата на романския кмет на 10 декември, когато в КЗК са заведени преписки по жалби на трима от участниците в надпреварата: ДЗЗД „Биад – Инерт строй”, Консорциум „Опал – СК-Водно строителство” и Обединение „Водопроводи Кунино”.

Седмица по-късно заплахата окончателно (уж) придобива сериозен характер: на 18 декември трите преписки са обединени и заведени в деловодството на КЗК под № 1240/1241/1247/2012 г.

Цитираме най-важното от жалбата на „Водопроводи Кунино” пред КЗК. Не за друго, а защото строителите от това обединение единствени се престрашиха и дръпнаха завесата пред поредното „поръчково” безобразие:

„… С обжалваното Решение № 1434 от 20 ноември 2012 г. на кмета на община Роман Обединение „Водопроводи Кунино” – участник № 5 в процедурата, е отстранено от по-нататъшно участие и не е допуснато до оценка на отворените ценови оферти и класиране. Като мотиви за отстраняването ни се сочат: „Участникът не е представил анализи на следните дейности от КС:

– Изкоп с багер на транспорт.

– Изкоп с ограничена ширина до 1,2 метра, ръчно
в з.п.

– Изкоп в скални почви.

– Рязане на асфалтова настилка съгласно изиск­ванията на тръжната документация.”

Не сме съгласни с това твърдение на възложителя и го оспорваме, защото то не намира опора в представените от нас документи и е в пълно противоречие с действителната фактическа обстановка.

Анализът (Анализ №1) за дейността „Изкоп с багер на транспорт” и Анализът (Анализ №2) за дейността „Изкоп с ограничена ширина до 1, 2 метра, ръчно в з.п.” се съдържат в прономерованата от нас страница № 606 от подадените документи в плик №3 – „Предлагана цена, Раздел III – Анализи на единичните цени”.

Анализът (Анализ №3) за дейността „Изкоп в скални почви” и Анализът (Анализ №4) „Рязане на асфалтова настилка съгласно изискванията на тръжната документация” се съдържат в прономерованата от нас страница № 607 от подадените документи в плик №3 – „Предлагана цена, Раздел III – Анализи на единичните цени”.

Страниците 606 и 607 са първите две страници от раздел „Анализи”, който съдържа страници от 606 до 652 (включително) и се намира в плик № 3 – „Предлагана цена, Раздел III – Анализи на единичните цени” и съдържа точно 70 на брой анализи за различни видове дейности.

Обстоятелството, че тези анализи се съдържат в подадените от нас документи, се потвърждава и от подробното описание на „Приложение №1А – Списък с документите, съдържащи се в офертата на Обединение „Водопроводи Кунино”, в който на стр. 7 е посочено, че в плик №3 анализите се съдържат от стр. 606 до стр. 652.

Всички тези страници са сканирани и записани на приложения диск към плик №3. Комисията на възложителя беше длъжна да прегледа и диска с представените документи, защото на него са сканирани и записани страниците, които възложителят твърди, че ги няма.

Разпоредбата на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е ясна и категорична: „Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснение за заявените от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и № 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.”

Следователно цитираната разпоредба дава правна възможност комисията на възложителя да изисква обяснения и допълнителни разяснения от участниците в обществената поръчка. Така, в случай че има разминаване между представените от участника документи на хартиен носител и сканираните документи в приложения диск, комисията беше длъжна да изиска от нас обяснения. А не да ни отстранява от участие, без да е сигурна в законосъобразността на тези свои действия…”

Какво веднага прави особено впечатление в току-що цитирания (почти буквално) откъс от жалбата на Обединение „Водопроводи Кунино” пред КЗК? Ами най-малко… две неща.

Първо – че две страници от офертата на обединението хем ги няма (на хартия), хем ги има (на диск). Оттук нататък вариантите също са два. Или съответните служители в строителните фирми от обединението са толкоз разсеяни, че са забравили да закарфичат към офертата сканираните страници и на хартиен носител. Или… някой „палав пакостник” от конкурсната комисия много предвидливо е „щипнал” двата листа от офертата на обединението и ги е употребил за някакви други – съвсем прозаични цели. Примерно – да попие току-що разляното кафе или да ги използва по целесъобразност, т.е. да си записва на гърба им забележките, които има към офертата на обединението.

Второто „нещо”, което прави впечатление в случая, е… безумният формализъм, до който е паднал т. нар. помощен орган на възложителя. Тоест – конкурсната комисия, назначена от кмета на община Роман. Всъщност безумен формализъм е доста дружелюбен епитет, защото в случая става дума за откровено дебелашки цинизъм.

Който не вярва, нека влезе в Търговския регистър и да види кои са фирмите, кандидатстващи като Обединение „Водопроводи Кунино”: „СК-13 Холдинг” АД , „СК-13 Пътстрой” АД и „Хидрострой” ООД. Преразказваме набързо визитните им картички:

– „СК-13 Холдинг” АД

притежава дъщерни дружества, които са специализирани в областта на пътното, железопътното, хидроенергийното, хидротехническото, промишленото, високото и ниското строителство.

Чрез своите дружества холдингът изпълнява строителство на инфраструктурни обекти от местно и национално значение на територията на Република България.

– „СК-13 Пътстрой” АД,

гр. Перник, е дъщерно дружество на ,,СК-13 Холдинг” АД. Фирмата е създадена през 1993 г. чрез преобразуването й от „Пътно управление – Перник” в „Пътстройкомплект”, а по късно – в „СК-13 Пътстрой” АД. Предметът на дейност е: строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на всички видове строителни и инертни материали; научноизследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; всички видове услуги със строителна техника и автотранспорт.

Дружеството е акредитирано от МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура” като отговарящо на изиск­ванията на ЕБВР и ЕИБ за работа по международни инфраструктурни проекти.

„СК-13 Пътстрой” АД е член на Българската браншова камара „Пътища”, Камарата на строителите в България, Българската минна камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и е сертифицирано за изпълнение на строежи от I до V група.

– „Хидрострой” ООД,

гр. Перник, е приемник на Строително управление гр. Перник, от системата на Стопанско обединение „Хидрострой”, създадено през 1972 г. От 1997 г. след приватизационна сделка дружеството се ръководи от работническо-мениджърски екип. Дружеството е специализирано в изграждането на язовири, сгуроотвали, шламохранилища, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, помпени станции, водохващания, резервоари, водопроводи, канализации, тунели, укрепване на свлачища, инженерингова дейност. Произвежда бетон, стоманобетонови елементи по каталог и индивидуални проекти, бетонови и стоманобетонови тръби, строителни конструкции и т.н. Разполага с акредитирана строителна лаборатория – Свидетелство
№ 076-03/01.06.2000 г. Обекти, построени от „Хидрострой” ООД, гр. Перник:

1. Язовири – „Пчелина”, „Красава”, „Темелково”,
„Раянци”.

2. Сгуроотвали – няма да ги изреждаме, защото тази дейност на фирмата няма нищо общо с темата ни.

3. Пречиствателни станции – за отпадни води в гр. Перник и „Върба” към ЗМ „Радомир”, водоподготвителна станция „Огоя”, пречиствателна станция за питейни води – гр. Брезник.

4. Водоснабдителни системи – реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр. Перник – 123 км стоманен водопровод, три помпени станции, три водоема; водоснабдяване на гр. Радомир, гр. Земен и редица по-малки селища в тези общини; външно водоснабдяване на гр. Брезник – с вододовеждащи деривации 13,5 км от стоманени тръби; промишлен водопровод от язовир „Пчелина” до гр. Перник; изграждане на оборотно водоснабдяване с помпена станция на фирма „Стомана” и ТЕЦ „Република”.

5. Канализационни системи – довеждащ колектор от гр. Перник до ПСОВ, гр. Перник; канализации в гр. Перник, гр. Радомир и по-малки селища в общините Перник, Радомир, Земен и Трекляно…

Откъдето и да погледне човек тези три „визитни картички”, трудно може да си представи друго, освен строителна биография за… три-четири милиарда долара. Най-малко. И изведнъж – някакви си чиновници от община Роман решават и декласират тези фирми, защото не били представили на хартиен носител аналитична информация за четири от най-фундаменталните по своята сложност операции в световен мащаб:

– изкоп с багер,

– изкоп, широк метър и двадесет – на ръка,

– изкоп в скални почви,

– рязане на асфалтова настилка!

А най-тъпото в цялата тази история е, че КЗК точно един месец след образуване на производството „три в едно” се произнася по възможно най-бруталния начин: в полза на кмета на община Роман и във вреда на Обединение „Водопроводи Кунино”. Като дебело подчертава защо постъпва така: „КЗК приема, че стр. 606 и 607 от офертата на Обединение „Водопроводи Кунино” не са налице. Изследването на причините, довели до липсата на стр. 606 и 607, т.е. дали това е резултат от техническа грешка от страна на жалбоподателя или на други фактори, стои извън обхвата на контрола, осъществяван по реда на Глава единадесета от ЗОП…”

И още: „По отношение възражението на жалбоподателя, че липсващите страници са записани на приложения към плик №3 диск, следва да се отбележи, че представянето на документи от офертата на магнитен носител има ВТОРОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ, ПОМОЩЕН ХАРАКТЕР (курсивът наш – бел. ред.) и не може да замести отсъствието на необходимата информация на хартиен носител. Водещо е съдържанието на представените на хартиен носител документи, подписани и подпечатани съгласно изискванията на възложителя, които са релевантният източник на информация за възложителя и съдържат действителната воля и предложение на участника. КЗК не споделя възражението на жалбоподателя, че помощният орган е следвало да изиска обяснения – на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП, при констатирано несъответствие в ценовото предложение на участника. Реализирането на правните възможности, фиксирани в чл. 68, ал. 11 от ЗОП, зависи от волята на помощния орган и неупражняването им не може да бъде възприето като нарушение на закона…”

Неведнъж досега ни се е налагало да споменаваме, че е неприлично обикновени журналисти да дават акъл на професионалисти с висше юридическо образование. За пореден път обаче ни се налага да си вирнем носовете. Първо – заради абсурдната констатация, че за конкурсните комисии са важни единствено подписаните и подпечатаните оферти на хартиен носител. Второ – заради невярната констатация, че в производството не подлежи на доказване каква оферта е подал кандидатът. И трето – заради откровено манипулативното тълкуване на разпоредбата на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, която гласи: „Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участ­ниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.” Ключовите понятия тук са две – „при необходимост” и „може по всяко време”.

Че случаят на Обединение „Водопроводи Кунино” попада със страшна сила в първата хипотеза – „при необходимост”, спор няма: две от най-важните страници от офертата са се изпарили, въпреки че в електронното копие на пликове от № 1 до № 3 те са си там, където трябва да бъдат.

Какво обаче означава „може по всяко време”? Ами много просто: когато комисията установи някакъв пропуск в нечия оферта, тя има право да поиска уточняваща информация от съответната фирма. Без да има някакво значение дали това ще се случи при отваряне на офертите или седмица-две по-късно. Всъщност ето какво мислят по въпроса юридическите съветници на „Строител” от Адвокатска кантора „Трандев и Вангелова“:

„За да разберем какво означава „може“, трябва отново да опрем до прословутата „оперативна самостоятелност на възложителя“. В настоящото решение на КЗК тя е изразена като „реализирането на една правна възможност“ на възложителя. Погрешно и в разрез с практиката на съдилищата в някои случаи КЗК приема, че когато по закон възложителят „може“ нещо, няма пречка решенията му да са произволни и да не подлежат на съдебен контрол. С изрази като „може“ според КЗК законът оставя контролния орган с вързани ръце пред някаква територия на специален суверинитет на администрацията.

Реализирането или нереализирането на една правна възможност не освобождава възложителя от задължението му да действа законосъобразно и с оглед целта на закона. В настоящия случай законосъобразно означава установяване действителното съдържание на подадената оферта, а целта на закона – осигуряване на равнопоставено състезание между всички участници в обществената поръчка. Тълкуването, дадено от КЗК, на практика би осигурило на всички възложители възможността случайно да изпуснат една-две страници от офертата в кошчето за боклук, да изгубят някоя папка или кашонче от подадените оферти и да декласират неудобните кандидати. Не само това, но и отстраняването на неудобните кандидати да става безконтролно – в рамките на „правната възможност“ на възложителя, в която КЗК не може да се намеси.”

Толкоз по този въпрос. Продължаваме по нататък.

Съвсем логично на 4 февруари Обединение „Водопроводи Кунино” атакува решението на КЗК пред Върховния административен съд. До момента (12 февруари), в сайта на ВАС нямаше данни кой съдебен състав ще се занимава с казуса и за коя дата е насрочено първото заседание по делото. Което в крайна сметка не е толкова важно.

Важно е какво ще предприемат оттук нататък правителството и парламентът. Които, от една страна, трябва да пре­тво­рят в дела идеите на БОРКОР за прочистване на обществените поръчки от корумпирани и случайно попаднали на терена играчи. (Миналата седмица „Строител” отдели цели шест вестникарски страници по темата, така че днес няма да се повтаряме.) И от друга страна, веднъж завинаги трябва да решат какво се случва с обжалванията по ЗОП: дали продължават да минават през КЗК, или ги изпращат там, където е истинското им място – в първоинстанционните административни съдилища…